ދީން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ……..؟

ކިރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް ސޫރަތް؟ 114

ކީރިތ ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް ތަސްޖީދު؟ 19253

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް އަކުރު؟ 323671

ޤުރުއާން މި ލަފްޒް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ތަކްރާރުކޮށް އައިސްފައިވަނީ ކިތައްފަހަރު؟ 70 ފަހަރު

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ އެންމެ ދިގު ސޫރަތަކީ ކޮބާ؟ ސޫރަތުލް ބަޤަރާ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ރަނގަޅު ބުއިމަކީ ކޮބާ؟ ކިރު

ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ޞިއްހަތައް ފައިދާހުރި ބުއިމަކީ ކޮބާ؟ މާމުއި

ކީރިތި ޤުރުއަނުގައިވާ އެންމެ ދިގު ސޫރަތަކީ ކޮބާ؟ ސޫރަތުލް ބަޤަރާގެ  282 ވަނަ އާޔަތް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ހަލާލުކަންތައް ތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭން ﷲ އެންމެ ނުރުއްސަވާ ކަމަކީ ކޮބާ؟ ވަރިކުރުން
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ އެންމެ މަތިވެރި ރެޔަކީ ކޮބާ؟ ލައިލަތުލް ގަދުރު ވިލޭރޭ

ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ އެންމެ މާތް މަސްސަރަކީ ކޮބާ؟ ރޯދަމަސް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ އެންމެ ބިޔަ ޖަނަވާރަކީ ކޮބާ؟ އެތް

ކީރިތި ޤުރުޢާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ އެންމެ ކުޑަ ދިރޭ އެއްޗަކީ ކޮބާ؟ މަދިރި

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެންމެ ދިގު ސޫރަތުގައި ހިމެނެނީ ކިތައް ބަސް؟ 25500

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެންމެ ކުރު ސޫރަތުގައި ހިމެނެނީ ކިތައް ބަސް؟ 42 ބަސް

ޤުރުއާނުގެ މަންމަގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވަނީ ޤުރުއާނުގެ ކޮން ސޫރަތަކަށް؟ ސޫރަތުލް ފާތިހަ(އަލްހަމްދު)

ނަމުގައި އެންމެ އަކުރެއް ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ކިތައް ސޫރަތުގަ އަދި އެއީ ކޮން ސޫރަތްތަކެއް؟ ޤާފް،ޞާދް، ނޫން،

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ހިމެނެނީ ކިތައް މައްކީ ސޫރަތް އަދި މަދަނީ ސޫރަތް؟ މައްކީ ސޫރަތުގެ އަދަދަކީ 86 އަދި މަދަނީ ސޫރަތުގެ އަދަދަކީ 28 ސޫރަތެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ހިތުގެ ގޮތުގައި ނަންކިޔެނީ ކޮން ސޫރަތަކަށް؟ ޔާޝީން

ރަސޫލާގެ ޒަމާނުގައި މުސްލިމުންނާއި ކާފަރުންނާ ދެމެދު ކުރެވުނު ހަނގުރާމައެއްގެ ނަންދެވިފައިވާ ސޫރަތަކީ ކޮބާ؟ ސޫރަތުލް އަހްޒާބް.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެހެން ސޫރަތްތަކާއި ހިލާފައް ފެށުމުގައި ބިސްމި ނާންނަ ސޫރަތަކީ ކޮބާ؟ ސޫރަތު ތައުބާ އެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ދެފަހަރު ބިސްމި އަންނަ ސޫރަތަކީ ކޮބާ؟ ނަމްލް ސޫރަތް.

ﷲ ގެ ނަންފުޅު ކޮންމެ އާޔަތެއްގައި އަންނަނީ ކޮން ސޫރަތެއްގައި؟ ސޫރަތުލް މުޖާދިލަ.

މައްކީސޫރަތް ބާވައި ލެއްވީ ކިތައް އަހަރުން؟ 13 އަހަރުން

މަދަނީ ސޫރަތް ބާވާ ލެއްވީ ކިތައް އަހަރުން؟ 10 އަހަރުން.

އިންސާނާގެ އުފެދުމައި ބެހޭގޮތުން ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ކޮން ސޫރަތެއްގައި؟ ސޫރަތުލް ހިޖްރ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ކޮން ސޫރަތެއްގައި ކައިވެންޏާއި ބެހޭގޮތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ؟ ސޫރަތު ނިސާ

ބަނީ އިސްރާއިލް މީހުން އަޅުކަންކުރި ގެރީގެ ވާހަކަ ބަޔާންވެފައިވަނީ ކޮން ސޫރަތެއްގައި؟ ސޫރަތުއް ތާހާ

 

What's your reaction?

Excited
0
ހުސައިން ނިޔާޒު / ޅޮހި
އެރިނާ އެނިމޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕުރޮގުރާމްގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެނިމޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު މަލްޓިމީޑިއާ އާއި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން ބެޗްލާސް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސްކޫލް ދައުރުން ފަށައިގެންވެސް ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއި އެކު މަނަދޫ ލައިވް އަދި ލަންދޫ އިންފޯ.ކޮމް, ވަގުތު.އެމްވީ، ގައި ހަބަރާއި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާނެއެވެ. އަދި ނޯޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އެއް ފައުންޑާރ އެވެ.

  You may also like

  More in:ދީން

  2 Comments

  1. quraan gai hurihaa rasool beykalunge nan thah himenigen vaa soorathakee koba

  2. the heart of quruan is not "Yasheen".. its Yaseen..

  Leave a reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *