އަޤީދާ

ރިޒުގު

 މިއީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ކަން ހިނގާފައިވާ އަހަރު ހަނދާނެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ މާޗު ...