ވާހަކަ

ކޮންމެ ނެވާއެއް

އިންސާނުންނަށް ބުއްދިއާއި ފިކުރުކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން ދެއްވާފައިވަނީ ހެވާއި ނުބައި ދެނެގަނެ، ދެ ދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ ...