އިޖްތިމާއީ

މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ކައިވެނި ކުރެވިދާނެބާ؟

މިދޭތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިމާވި ޙާދިޘާއަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ މީޑިޔާތަކުގައި ރަތް ސުރުޚީއަކުން ފަވާލެވުނު ކަމަކަށް ވެގެން ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެކެވެ. ...
ދީން

ޢީދު ނަމާދު ކުރުން ރަނގަޅީ މިސްކިތުގައިތޯ ނުވަތަ ސަހަރާގައިތޯ، އަދި މިސްކިތުގައި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސުވާލެކެވެ. ޢީދު ނަމާދު ޞަޙަރާއަށް ނިކުމެ ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާމެދު رَسُولُاللَّهِގެ ...