ޑރ. އައިސަތު އަލީ ނާޒް
ނާޒްއަކީ ނަފްސާނީ އިލްމުގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ނަންގަވައިގެން ހުންނެވި އެދާއިރާގެ ތަހުޖިރިބާހުރިފަރާތެކެވެ. އަދި ނާޒް ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބައެއް ޔުނިވަރސިޓީއިންނާއި މެންޗެސްޓާރ ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ. ނަފްސާނީ އިލްމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރަށް ސޯސިއޮލޮޖީއާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންވެސް މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ
    އާންމު ލިޔުން

    މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލާމެދު ދަރިފުޅު ހޭލުންތެރިކުރުވާނީ ބެލެނިވެރިޔާތަ

    ޖަވާބަކީ “އާއެކެވެ” ހަމައެކަނީ އޭގެ ނުރައްކާތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަނީއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ލިބޭގެއްލުންތަކާ އޭގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެ ތިބެވޭނެ ހުނަރުތައްވެސް ...

    މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލާމެދު ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިވާންވީ ކީއްވެ؟

    ގޭގެ ދޮރުހުޅުވާލާފައި މަގުމައްޗަށް ނިކުމެއްޖެނަމަ، ފެންނާނީ މަސްތުވާ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވި، ނުވަތަ ފަރުވާލިބި އެޢަމަލު ކުރަމުންދާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ...