ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

ހަފައި ލީ ބޯވާ

ބޯވާގައި އާންމުކޮށް ހުންނަނީ 8 ފައެވެ. މިހާތަނަށް މިއާ ހިލާފަށް ފެނިފައިވަނީ 6 ފައި ހިމެނޭ ދެ ބޯވާއެކެވެ. އެ ބޯވާތައް އުފެދިފައިވާ އިރުވެސް  ވަނީ ހަ ފައިކަން ފާހަނގަކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭން އާންމުކޮށް  ފެންނަ ބޯވާތަކުގައިވެސް ބައެއް ފަހަރަށް 8 ފަޔަށް ވުރެ މަދުކަން ފާހަނގަކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ތަކެތީގައި 8 ފަޔަށް ވުރެ މަދުވެފައި ވާއިރު މަދުވާ ފައިތަކުގެ ބުޑު ފެންނާން ހުރެއެވެ، މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ބޯވާ އަކީ ކޮންމެސް ދިރޭ އެއްޗެއްގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ އެއްޗެއްސެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުގެ ތަޖްރިބާގައި ވެނަކީ އާންމުކޮށް ހަމަލާ ދޭ އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށް ކޮންމެ ބޯވާ އަކަށްވެސް ކޮންމެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަނގަކުރެވެއެވެ. ދުނިޔޭގައި 6 ފައި ލީ ބޯވާގެ ގޮތުގައި ރެކޯރޑްކުރެވިފައިވާ ދެ ބޯވާ އަކީ މެރިން ބައިލޮޖިސްޓުން ބުނާ ގޮތުން އެއީ އުފަންވުމުގެ ފަހުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް  ނޫނެވެ. އެއީ އުފެދުމުގައި ވެސް 6 ފައި ލާފައިވާ 2 ބޯވާއެވެ.

ފުރަތަމަ ފެނުނު 6 ފައިގެ ބޯވާ ފެނިފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު އުތުރު ވޭލްސްގެ ކަނޑުންނެވެ. އެ ބޯވާ ހިފާފައިވަނީ އިހި ހިފާ ޕޮޓަކުންނެވެ. މި ބޯވާ ލާފައިވަނީ ވޭލްސްގެ އެންޖަލެސީ ސީ ޒޫ އަށެވެ. ދެވަނަ އަށް ފެނުނު ހަ ފައި ލީ ބޯވާ ހިފާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އާއިލާއަކުން ގްރީސް އަށް ކުރި ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައެވެ.

ހުސައިން ނިޔާޒު / ޅޮހި
އެރިނާ އެނިމޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕުރޮގުރާމްގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެނިމޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު މަލްޓިމީޑިއާ އާއި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން ބެޗްލާސް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސްކޫލް ދައުރުން ފަށައިގެންވެސް ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއި އެކު މަނަދޫ ލައިވް އަދި ލަންދޫ އިންފޯ.ކޮމް, ވަގުތު.އެމްވީ، ގައި ހަބަރާއި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާނެއެވެ. އަދި ނޯޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އެއް ފައުންޑާރ އެވެ.

  You may also like

  ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

  ދިވެހިން ނުރާއްކާތެރި ދިރުންތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަކުރާ މޫދުގެ ދިރުންތަކުގެ ޙަގީގަތް 1

  ނުރައްކާތެރި މަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ މޫދުގެ ދިރުންތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް އަންނަނީ ފާހަނގަކުރެވެމުންނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ...

  Leave a reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *