ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަޔާޕުޅުން ފާގަގޮށްލެވޭ މުހިންމު ތާރީޚް ތައް

މިލާދީ ތާރީޚް

ހިޖުރީ ތާރީޚް

ޙާދިސާ

 570 (ގާތްގަޑަކަށް މަރޗް/އޭޕްރިލްގަ)

 ކީރިތި ރަސޫލާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތުން

676

އެކަލޭގެ ފާނުގެ އުމުރުފުޅުން ހައަހަރުގަ  މަންމާ ފުޅު އަވަހާރަވުން

578

 ކީރިތި ރަސޫލާގެ ކާފާ ފުޅު( ޢަބުދުލް މުއްތޮލިބު ) އަވަހާރަވުން

582

ބޮޑުބޭބެ ފުޅު އަބޫތޯލިބާ އެކު ސީރިޔާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުން

595

ޚަދިޖަތުގެ ފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުން. އޭރު އެކަލޭގެ ފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ 25 އަހަރެވެ. ޚަދީޖަތުގެ ފާނުގެ ޢުމުރުފުޅަކީ 40 އަހަރެވެ.

ގާތްގަޑަކށް އޮގަސްޓް 610

 ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަޙީބާއްވާ ލެއްވުން

615

މުސްލިމުން އަބިސީނިޔާ ( ޙަބުޝް ކަރަ ) އަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވުން

617 – 620

ޤުރައިޝުން ވެގެން އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާއިލާ ބޮއިކޮޓްކޮށް ގުޅުންތައް ކަނޑާލުން ( ޝިޢުބު ޢަބޫތޯލިބުގައި ހައްޔަރުވެ ވަޑައިގަތުން)

620

އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑު ބޭބޭ އަބޫ ތޯލިބު އަވަހާރަވުން

620

އެކަލޭގެ ފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުން ޙަދީޖަތުގެ ފާނު އަވަހާރަވުން

621

މިޢުރާޖު އަރާ ވަޑައިގަތުން

621

އަޤަބާގެ އަޙުދުނާމާ

ސެޕްޓެމްބަރ 24، 622

12 ރާބީޢުލް އައްވަލް 1

މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވުން

622

1

ޔަހޫދީނާ އިސްލާމުންނާ ދެމެދު މަދީނާގައި ވެވުނު އެއްބަސް ވުން

އެޕްރިލް 623

ޝައްވާލް، 1

)އައިޝަތުގެ ފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުން

624

ރަޖަބު، 2

މުސްލިމުންގެ ޤިބުލަ ބަދަލުކުރެއްވުން

މާރޗް 623

17 ރަމަޟޯން، 2

ބަދު ރު ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުން

އޭޕްރިލް 624

ޝައްވާލު، 2

ބަނޫ ޣައިނުޤާއު ވަންހަ އާ ހަނގުރާމެ ކުރެއްވުން

ޖޫން 624

ޒުލްޙިއްޖާ، 2

އެކަލޭގެ ފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ފާތުމަތުއް ޒަހުރާ ކަިވެނި ބައްލަވައިގަތުން

މާރޗް 625

15 ޝައްވާލް، 3

އުހުދ ހަނގުރަމަ ކުރެއްވުން

އޮގަސްޓް 625

ރަބީޢުލް އައްވަލް، 4

ބާނޫ ނަދީރު ވަންހައާ ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުން

ޑިސެމަބަރ 625

ރަޖަބު، 4

ބަދުރު މައިދާނުގައި ދެވަނަ  ކުރިމަތުލުން ހިނގުން

ފެބުރުއަރީ 627

ޝައްވާލް – ޒުލްޤައިދާ ، 5

އަހުޒާބު ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުން ފެބުރުއަރީ 627

މާރޗް 627

ޒުލްޤައިދާ ،5

ބަނޫ ގުރަިޒާއު އާ ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުން

މާރޗް 628

ޒުލްޤައިދާ ، 6

ހުދައިބިއްޔާގެ އަހުދު ނާމާ އެކުލަވާލުން

އޭޕްރިލް 628

ޒުލްޙިއްޖާ 6

ދުނިޔޭގެ ރަރަސް ކަލުންނާ ލީޑަރުންނަށް އިސްލާމް ދީނަށް ދަޢުވަތު ދިނުން

މޭ – ޖޫން 628

މުހައްރަމް – ސަފަރު ، 7

ހައިބަރުގެ ކުރިމަތިލުން

ޖޫން 628

ސަފަރު ،7

އުންމު ހަބީބާ އާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުން

ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވުން އުމުރާއެއް ކުރެއްވުން މާރޗހ 629

ޖޫން 629

ސަފަރު ،8

ހާލިދު ގެ ފާނާއި އަމްރު ބުން އާސް އިސްލާމް ވެ ވަޑައިގަތުން

ޑިސެމްބަރ 629 –  ޖެނުއަރީ 630

ރަމަޟޯން ،8

މައްކާ ފަތަޙަ ކުރެއްވުން

މާރޗް 630

ޒުލްޙިއްޖާ ،8

އެކަލޭގަ ފާނަށް   ފިރިހިެން ދަރިކަލަކު ލިބި ވަޑައިގަތުން (އިިބްރާހިމް)

އޮކްޓޫބަރ 630

ރަޖަބު ،9

އަބިސީނިޔާގެ ރަސްގެފާނު ނަޖާޝީ އަވަހާރަވުން

އޮކްޓޫބަރ -ޑިސެމްބަރ 630

ރަޖަބު ،9

ތަބޫކު ހަގުރާމަ ކުރެއްވުން

ޝައްވާލު ،9

އެކަލޭގެ ފާޏުގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހިމް އަވަހާރަވުން

މާރޗް 631

ޒުލްޙިއްޖާ ،9

އަބޫބަކުރުގެ ފާނު އިމާމުކަމުގެ ދަށުން ކުރެވުން ހައްޖު

ޖޫން 631

ރަބީޢުލް އައްވަލް ،10

ނަޖުރާންގެ ގާތަށް ޙާލިދުގެ ފާނު ފޮނުއްވުން

ޑިސެމްބަރ 631

ރަމަޟޯން ،10

އަލީގެ ފާނު ޔަމަނަށް ފޮނުއްވުން

ފެބުރުއަރީ 632

ޒުލްޙިއްޖާ ،10

އެއްމަ ފަހުގެ ވަހީބަސްފުޅު އެކަލޭގެ ފާނަށް ބާއްވައި ލެއްވުން

ފެބުރުއަރި 632

ޒުލްޙިއްޖާ ،10

ޙައްޖަތުލް ވަދާޢު

8 ޖޫން 632

12 ރަބީޢުލް އައްވަލް 11

ކިރީރި މާތް ރަސުލާ މިދުނިޔެ ދޫކުރައްވާ ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުން ޖުން 8 632

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *