މިޔަރު އިންސާނުންނަށް ހަމަލާ ދިނުން- ހަގީގަތެއްބާ؟

މިޔަރަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަވެފައިވަ މަހެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މިޔަރަކީ އިންސާނުން ބިރުގަންނަ މަހެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އިންސާނާއަށް މިޔަރު ހަމަލާ ދިނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. މޫދުގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ ހަމަލާ ނުދީ ނުދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ކުށްހީއެކެވެ. ފެންނަހާ ފަހަރަކު މިޔަރު ދަތް އަޅާ ހަމަލާ ނުދޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަޅުގަނޑު މިބުނަނީ މިޔަރު ހަމަލާ ނުދޭނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.މިޔަރުގެ ހަމަލާތަކުގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު އިންސާނާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ހަމަލާތައް މަދުކަން ފާހަނގަކުރެވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމަކީ ކަނޑުފަރުތައް ގިނަ ގައުމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިޔަރުގެ ގިނަ ވައްތަރުތައް ރާއްޖޭގައި އުޅެއެވެ. އަދި މިޔަރުގެ ވައްތަރު ތަކުގެ ތެރޭން އިންސާނުންނަށް ހަމަލާ ދޭ ބައެއް ވައްތަރުގެ މިޔަރު ރާއްޖޭގައި އުޅެއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝާރކް އެޓޭކް ފައިލްގައި ރެކޯރޑްކުރެވިފައިވާ އިންސާނުންނަށް ހަމަލަ ދޭ މިޔަރުގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރޭން ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާންމު ވައްތަރަކީ ބްލެކްޓިޕް ޝާރކެވެ، އަދި ކާލިގަނޑު މިޔަރާއި އޮޅަފަތި މިޔަރު، ފެމުނު މިޔަރު ހިމެނެވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބުލެކްޓިޕް ޝާރކް(އުރަހަ ކޮޅުގައި ކަޅުކުލަ ހުންނަ މިޔަރެއް) މީ ހަމަ އާންމުކޮށް ފެންނަ ވައްތަރެކެވެ. މިބާވަތުގެ މިޔަރު އަޅުގަނޑުގެ ތަޖްރިބާގައި އަދި ދުނިޔޭގައި ކުރެވިފައިވާ ޝާރކް އެޓޭކް ރެކޯރޑް ތަކަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދެވެ. އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ކަނޑު ފަޅަށް އެރި އުޅޭއިރު ހަމަލާ ދެނީ މަދުފަހަރަކުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަލަ ނުދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޯވެއެވެ. ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގައި މިފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ރެކޯރޑްހުރުމެވެ. ބުލެކްޓިޕް ޝާރކް ގެ ހަމަލާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކުރާފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުން މިބާވަތުގެ މިޔަރު ހަމަލާ ދެނީ އޮޅުމަކުންނެވެ. ސީދާ އިންސާނާއަށް ހަމަލާ ދީ ސިކާރަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެއް ނޫނެވެ.

އަޅުގަނޑުވެސް މިވީ 7 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެކައިރި ދުވާލުގެ ވަގުތާއި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުވެސް ފީނާ ހަދާފައިވާނެއެވެ. މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު އެއްކަމަކީ މިޔަރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން މިޔަރު ހިފުން ހުއްޓުމާއި ގުޅިގެން އާދަޔާ ހިލާފަށް މިޔަރު ގިނަވެފައިވާކަމެވެ. އަދި އުރަހަ ކަޅު މިޔަރު ނުވަތަ ބުލެކްޓިޕް ޝާރކް އަދި ނިދަން މިޔަރު ވަރަށް އާންމުކޮށް ފެެނެއެވެ. ރަށުގެ ބޭރުގައި މަސް ހިފަން ދަލެއް ޖެހިނަމަވެސް 50 ވަރަކަށް ފޫޓްގެ ދަލެއްގައި 7 ވަރަކަށް މިޔަރު ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ހަވީރުގެ ވަގުތު ޖަހާފައި 8 ޖަހާލާހާ އިރުކޮށްފަ ބަލާއިރު ޖެހޭނެ ވަރެވެ. އެހެންވީމާ ފަތިސްވަންދެން ބާއްވައިފިނަމަ 15 ވަރަކަށް މިޔަރު ޖެހޭނެއެވެ. މިއީ މިޔަރު ގިނަވެފައިވާ މިންވަރެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުން ފިނާއިރު ހިފާ މަސް، އިހި ފަދަ ތަކެތި އަތުގައި ބެހެއްޓުމަަކީ ނުރަށްކާ ކަމެކެވެ. އޭގެ ފިލިވަސް ދުވައިގެން މިޔަރު އައިސް ހަމަލާ ދިނުން ގާތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރޭގަނޑު ވަގުތުވެސް މަސްފަތި ހިފައިގެން އުޅޭ އުޅުމުގައި މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައިނުވެއެވެ. ﷲ އިރާދަފުޅުކުރެއްވީތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާތީ ﷲ ޝުކުރުކުރަމެވެ. މިފަދަ ކަންތައް ތައް މިހެން ދިމާވެފައިނުވުމާއި އަދި ރާއްޖޭން އެފަދަ ހާދިސާތައް ފެންނަމުން ނުދާތީ މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އެކަމާއި މެދު ސަމާލުވެ އެކާމާއި މެދު ނުވިސްނަމަވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ބޭރުގައި އުޅޭ މިޔަރުގެ ވައްތަރުތައް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލްނުކުރަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމާއި މެދު ހޯދުނު މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް އާންމު ކަމަކަށް ނުވާނަމަވެސް މިކަމަކީ ހަގީގަތެކެވެ. މިޔަރަކީ ހަމަލާ ދޭ އެއްޗެކެވެ. އަހަރަކު 100 ވަރަކަށް ހަމަލާ ދުނިޔޭގައި ރެކޯރޑްކުރެވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން މިޔަރުގެ ހަމަލާތައް ކުރިމަތިވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރަހައްދުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްއިންސްލެންޑް ގެ ކަނޑުތެރެއެވެ. އެސަރަހައްދަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މެރިން ރިސާރވް ގްރީޓްބެރިއާ އޮންނަ ސަރަހައްދެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް އެމެރިކާގެ ހަވާއީ، ފުލޮރިޑާ، ބުރެޒިލް، މެޑްޓްރޭނިއަން، ސައުތު އެފްރިކާ ސަރައްހައްދުގައި މިފަދަ ހަމަލާތައް ކުރިމަތިވެއެވެ.

ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ގަބޫލްކުރާގޮތުގައި އިންސާނުންނަށް ހަމަލާ ދެނީ ވަރަށް މަދުވައްތަރެއްގެ މިޔަރެވެ. މިގޮތުން މިޔަރުގެ 360 ވައްތަރު ހިމެނޭއިރު އޭގެ ތެރޭން އިންސާނުނަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހަމަލާދެނީ ގްރޭޓް ވައިޓް ޝާރކް، ޓައިގާރ ޝާރކް(ފެމުނު) ، ބުލް ޝާރކް، އޯސޭނިކް ވައިޓް ޓިޕް ޝާރކް އެވެ. މިބާވަތްތަކުގެ މިޔަރު ދޭ ގިނަ ހަމަލާތަކުގެ އިންސާނާ މަރުވެއެވެ. އަދި ގިނަފަހަރަށް މިޔަރުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަޑީގައި ފީނާ ޑައިވަރުންނަށްވުރެ ރާޅާ އަޅާ މީހުން، ސްނޯރކްލްކުރާ މީހުންނަށް ނުރައްކާވެގެންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

މިޔަރަކީ 400 މިލިއަން އަހަރުކުރިން ފަށައިގެންވެސް ދުނިޔޭގެއި އުޅޭ މަހެއްކަން ފޮސިލްތަކަށް ބަލާއިރު އެނގޭކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ.

މިޔަރުގެ ހަމަލާތަކުން ރަށްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް

މިޔަރު ގިނަސަރަހައްދުތަކަށް މޫދަށް ނޭރުން، އެރޭނަމަ އެކަނި ނޭރުން، އެފަދަ ސަރަހައްދެއްގައި ފަތާނަމަވެސް ފީނި ކަމުގައި ވިޔަސް ގުރޫޕް ހަދާފައި އުޅުން ، އެންމަސް ހިފައިގެން އެފަދަ ސަރަހައްދުތަކަށް އެކަނި މޫދަށް ނޭރުން، ވިދާ އެއްޗިއްސާއި އަލި ކުލަތަކުގެ އެއްޗިހި ލައިގެން އެފަދަ ސަރަހައްދުތަކަށް މޫދު ނޭރުން، އަތް ނުވަތަ އެހެންވެސް ދިރޭއެއްޗެއްގެ ލޭ މުދަށް އެޅެމުން ދާ ސަރަހައްދުތަކަށް މޫދަށް ނޭރުން، މަސްވެރިން އެފަދަ ސަރަހައްދަކަށް މަހުކަރުފަދަ ތަކެތި އަޅަމުން ދާއިރު އެތަނަކަށް މޫދުނޭރުން،

މިޔަރުގެ ހަމަލާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދުނިޔޭގައި ކުރެވިފައިވާ ރެކޯރޑްތަށް ވެސް މިލިޔުމާއި އެކު ހެޔޮބަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ހިއްސާކުރަމެވެ. އަދި ކުރިޔައް އޮތްތާނގައި ހަމަލާ ދޭ މިޔަރުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 35 ވައްތަރަށްވުރެ ގިނަ މިޔަރުގެ މައުލޫމާތު ﷲ އިރާދަކުރެއްވިޔާ ހެޔޮބަސްގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ހިއްސާކުރާނަމެވެ. އަދި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކިޔުންތެރިން ދެކޭގޮތް އަދި މިފަދަ ހަމަލާ ތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮމެންޓްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމެކެވެ. ނުނިމޭ

ފެމުނު މިޔަރު

އިންޓަނޭޝަނަލް ޝާރކް އެޓޭކް ފައިލްގައިވާ ރެކޯރޑްތައް

ISAF Statistics for the USA Locations with the
Highest Shark Attack Activity Since 2001

 

UNITED STATES
(N=477)

FLORIDA
(N=271)

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

2001

51

3

47

2001

34

1

33

2002

47

0

47

2002

29

0

29

2003

38

1

37

2003

29

0

29

2004

30

2

28

2004

12

0

12

2005

37

1

36

2005

17

1

16

2006

37

0

36

2006

21

0

21

2007

50

0

50

2007

31

0

31

2008

36

1

35

2008

28

0

28

2009

29

0

29

2009

19

0

18

2010

38

2

36

2010

14

1

13

2011

29

0

29

2011

11

0

11

2012

53

1

52

2012

26

0

26

HAWAII
(N=52)

CALIFORNIA
(N=38)

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

2001

3

0

3

2001

1

0

1

2002

6

0

6

2002

4

0

4

2003

5

0

5

2003

1

1

0

2004

3

1

2

2004

6

1

5

2005

4

0

4

2005

3

0

3

2006

3

0

3

2006

1

0

1

2007

7

0

7

2007

4

0

4

2008

1

0

1

2008

2

1

1

2009

3

0

3

2009

4

0

4

2010

4

0

4

2010

4

1

3

2011

3

0

3

2011

3

0

3

2012

10

0

10

2012

5

1

4

SOUTH CAROLINA
(N=37)

NORTH CAROLINA
(N=29)

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

2001

5

0

5

2001

3

1

2

2002

2

0

2

2002

3

0

3

2003

2

0

2

2003

1

0

1

2004

1

0

1

2004

2

0

2

2005

5

0

5

2005

2

0

2

2006

4

0

4

2006

1

0

1

2007

5

0

5

2007

2

0

2

2008

2

0

2

2008

3

0

3

2009

0

0

0

2009

1

0

1

2010

4

0

4

2010

5

0

5

2011

2

0

2

2011

4

0

4

2012

5

0

5

2012

2

0

2

TEXAS
(N=17)

OREGON
(N=10)

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

2001

2

0

2

2001

0

0

0

2002

1

0

1

2002

1

0

1

2003

0

0

0

2003

0

0

0

2004

4

0

4

2004

1

0

1

2005

4

0

4

2005

1

0

1

2006

1

0

1

2006

3

0

3

2007

1

0

1

2007

0

0

0

2008

0

0

0

2008

0

0

0

2009

1

0

1

2009

0

0

0

2010

2

0

2

2010

1

0

1

2011

2

0

2

2011

1

0

1

2012

0

0

0

2012

1

0

1

ALABAMA
(N=4)

GEORGIA
(N=4)

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

YEAR

Total Attacks

Fatal

Non-fatal

2001

1

0

1

2001

1

0

1

2002

0

0

0

2002

0

0

0

2003

0

0

0

2003

0

0

0

2004

1

0

1

2004

0

0

0

2005

0

0

0

2005

0

0

0

2006

0

0

0

2006

0

0

0

2007

0

0

0

2007

0

0

0

2008

0

0

0

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2009

1

0

1

2010

0

0

0

2010

1

0

1

2011

2

0

2

2011

0

0

0

2012

0

0

0

2012

1

0

1

 

Source: International Shark Attack File, last updated February 14, 2013

© International Shark Attack File
Florida Museum of Natural History, University of Florida

http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/statistics/statsus.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *