އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

މެކްއޯއެސްގައި ތާނައިން ލިޔާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ

މެކް އޯއެސް އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައިވެސް އާންމުވަމުން އަންނަ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެކެވެ. މިހާރުވެސް އަދި ކުރިންވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައީ ވިންޑޯސް ނަމަވެސް މިހާރު އެހެނިހެން އޯއެސްތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން އުބުންޓޫ، ޒޮރިން މެކް ބޭނުންކުރާފަރާތްތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މީގެތެރެއިންވެސް ވިންޑޯސްގެ އިތުރަށް އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ބޭނުންކުރަނީ މެކް އޯއެސް އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މެކްއޯއެސްގައި ތާނައިން ލިޔުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަށް އަންނަނީ ދެކެވެމުންނެވެ.  އެހެންނަމަވެސް ހެޔޮބަސްގެ ފަރާތުން މި ހުށައަޅާލަނީ މެކްއޯއެސްގައި ތާނައިން ލިޔާނެގޮތުގެ ވީޑިއޯޓިއުޓޯރިއަލްއެކެވެ. މި ވީޑިއޯއަކީ މުޙައްމަދު މާލިކް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެކެވެ.

ހުސައިން ނިޔާޒު / ޅޮހި
އެރިނާ އެނިމޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕުރޮގުރާމްގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެނިމޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު މަލްޓިމީޑިއާ އާއި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން ބެޗްލާސް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސްކޫލް ދައުރުން ފަށައިގެންވެސް ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއި އެކު މަނަދޫ ލައިވް އަދި ލަންދޫ އިންފޯ.ކޮމް, ވަގުތު.އެމްވީ، ގައި ހަބަރާއި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާނެއެވެ. އަދި ނޯޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އެއް ފައުންޑާރ އެވެ.

  You may also like

  އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

  އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާއިރު ބޭނުންނުވާ އިސްތިހާރުތައް އަމިއްލައަށް ހުޅުވޭތާ؟

  އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަން ބުރޯޒާ ހުޅުވާއިރަށް ތަފާތު އިސްތިހާރުތައް  ބައެއް ފަހަރަށް ހުޅުވެއެވެ. ވެބްސައިޓަކަށް ވަންނަން ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް ޖަހާފައި ލޯޑްކުރަން ...

  Leave a reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

  މަލްވެއާރ އިން ރަށްކާތެރި ވުމަށް މައިކުރޯސޮފްޓް ސެކިއުރިޓީ ސެންޓާރ

  މައިކުރޯސޮފްޓް މަލީސިއަސް ސޮފްޓްވެއާރ ރިމޫވަލް ޓޫލް އަކީ މަލްވެއާރ އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ސޮފްޓްވެއާރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއާރ ވިންޑޯސް 8، ...