އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭނުންފުޅުވާ ސޮފްޓްވެއާރތަށް ޑައުންލޯޑްކުރަށްވަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟

ކޮންޕިއުޓަރު ބޭނުންފުޅުކުރަށްވާ ފަރާތްތަކުން ބައެއްފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާރތަށް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ނުލިބިގެން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ބައެއް ވައްތަރުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް އަންނަނީ އެކި ބަދަލުތަކާއި އެކު ތަފާތުވަމުންނެވެ. ތަރައްޤީކުރެވެމުންނެވެ. ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަންއެއްވެސް ތަފާތު ގޮތްތަކަކަށް ބަދަލުކުރެވި އާކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި ސޮފްޓްވެއާރތައް ބަދަލުވުމުން ފަހުގެ ސޮފްޓްވެއާރ އަޅަން ވެސް ބައެއް ފަހަރަށް އިންޓަރނެޓްގައި ސާރޗުކޮށް ގިނަ ވަގުތު ދުއްވާލަންޖެހެއެވެ. ބައެއްފަހަރަށް ސާރޗުކޮށްގެން ފެންނަ ބައެއް ލިންކުތަކުން ޑައުންލޯޑްކުރުމުގައި ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ހެޔޮބަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ފަސޭހައިން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެ ސައިޓެއްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލަމެވެ.

www.filehippo.com   އަކީ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ގިނަ ސޮފްޓްވެއާރަތަށް ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެ ސައިޓެކެވެ. މިގޮތުން މިހާރު އާންމުކޮށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސޮފްޓްވެއާރވެސް މި ސައިޓުން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނެޓަށް ވަންނަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ފަޔަރ ފޮކްސްގެ އަދި އޮޕެރާ، ގޫގުލް ކްރޯމް، ސަފާރީ ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.  ބޭނުންފުޅުވާ ޑްރައިވާރސް ، ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ ކޮންވާރޓާރ އަދި ތަފާތު އެތަކެއް ވައްތަރުގެ އެންޓިވައިރަސް ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ގުރެފިކްސް ސޮފްޓްވެއާރތަކާއި، ވީޑިއޯ ޕްލޭޔާރ ، އައި ޓިއުންސް އާއި ތަފާތު އެތައް ވައްތަރުގެ ސޮފްޓްވެއާރތަށް ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ. ސޮފްޓްވެއާރ ޑައުންލޯޑްކުރަށްވަން ބޭނުން ފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް www.filehippo.com   އަށް ވަދެ ވަޑައިގެން ފަސޭހަކަމާއި އެކު ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.

ހުސައިން ނިޔާޒު / ޅޮހި
އެރިނާ އެނިމޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕުރޮގުރާމްގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެނިމޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު މަލްޓިމީޑިއާ އާއި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން ބެޗްލާސް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސްކޫލް ދައުރުން ފަށައިގެންވެސް ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއި އެކު މަނަދޫ ލައިވް އަދި ލަންދޫ އިންފޯ.ކޮމް, ވަގުތު.އެމްވީ، ގައި ހަބަރާއި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާނެއެވެ. އަދި ނޯޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އެއް ފައުންޑާރ އެވެ.

  You may also like

  އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

  އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާއިރު ބޭނުންނުވާ އިސްތިހާރުތައް އަމިއްލައަށް ހުޅުވޭތާ؟

  އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަން ބުރޯޒާ ހުޅުވާއިރަށް ތަފާތު އިސްތިހާރުތައް  ބައެއް ފަހަރަށް ހުޅުވެއެވެ. ވެބްސައިޓަކަށް ވަންނަން ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް ޖަހާފައި ލޯޑްކުރަން ...

  Leave a reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

  މަލްވެއާރ އިން ރަށްކާތެރި ވުމަށް މައިކުރޯސޮފްޓް ސެކިއުރިޓީ ސެންޓާރ

  މައިކުރޯސޮފްޓް މަލީސިއަސް ސޮފްޓްވެއާރ ރިމޫވަލް ޓޫލް އަކީ މަލްވެއާރ އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ސޮފްޓްވެއާރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއާރ ވިންޑޯސް 8، ...