ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

ދެ ބޯލީ މިޔަރެއް

ދެބޯލާފައި އިން މިޔަރެއްގެ ފޯޓޯތައްކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން އެމިޔަރަކީ ބުލޫޝާރކްގެ ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ވައްތަރެއްގެ މިޔަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެ މިޔަރާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދި ފޮޓޯތައް އާންމުވެގެން ދިޔައީ ނޭޝަނަލް ޖިއޮގުރަފިކް ގެ ކިޔުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ކްރިސްޓޮޕާރ ޖޯންސްޓަން ޖިއޮގަރަފިކްގެ ލިޔުންތެރިއާ ބްރިއަން ކްލާރކްއަށް ފޮނުވި ފޮޓޯތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކަށްފަހުގައެވެ.

”ޖޯންސްޓަން ބުނެފައިވާގޮތުން އެ މިޔަރު ފެނިފައިވަނީ މާބަނޑު ބުލޫ ޝާރކެއްގެ ބަނޑުތެރެއިންނެވެ. އަދި ބަނޑު ފަޅާލައިގެން ނެގުމަށްފަހު ޑެކްމަތީގައި ހުރި ޓޭންކަށް ލީ ކަމަށްބުނެފައިވެއެވެ. ޓޭންކަށް ލީއިރުވެސް ދިރުން ހުރިކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ހަރަކާތްތެރި ނުވެވޭކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.  ޖޯންސްޓަން ބުނާގޮތުން އެގޮތަށް ބަނޑު ފަޅާލައިގެން ނަގާ ކުދި މިޔަރު ފެންގަނޑު ގަނޑަށްލައިގެން ރަނގަޅަށް ބަލައިގެން ސަލާމަތްކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މޫދު ތެރޭގައި ސަލާމަތްވުމުގެ ޗާންސް ވަރަށްކުޑައެވެ. އެހެނީ އެތަކެތިވެސް އެ ހާލަތުގައި ދިރޭ އެމުގެ ބާވަތްތަކާއި މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ.

ޖޯންސްޓަން ދެ ބޯލީ ބުލޫ ޝާރކް ނަގާފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު ވެސްޓް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޭނި މިޔަރެއްގެ ބަނޑުންނެވެ. ދެ ބޯލީ މި ޔަރަކީ ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ މިޔަރެއް ނޫނެވެ. މި މިޔަރާއި ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުން އެއީ އުފެދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެކުވެ އައިބުވެފައިވާ ދެ މިޔަރެވެ. މީ ދެމިޔަރުކަން ރަނގަޅަށް ފޮޓޯގަނޑު ބަލާލުމުން އެނގޭނެއެވެ. ނަގުލަށް ބަލާއިރުވެސް   ދެ ފިންސް އަދި މަތީ ގައިވެސް މެދާ ދިމައިގައި ދެ ފިންސްވެއެވެ.

ހުސައިން ނިޔާޒު / ޅޮހި
އެރިނާ އެނިމޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕުރޮގުރާމްގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެނިމޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު މަލްޓިމީޑިއާ އާއި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން ބެޗްލާސް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސްކޫލް ދައުރުން ފަށައިގެންވެސް ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއި އެކު މަނަދޫ ލައިވް އަދި ލަންދޫ އިންފޯ.ކޮމް, ވަގުތު.އެމްވީ، ގައި ހަބަރާއި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާނެއެވެ. އަދި ނޯޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އެއް ފައުންޑާރ އެވެ.

  You may also like

  ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

  ދިވެހިން ނުރާއްކާތެރި ދިރުންތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަކުރާ މޫދުގެ ދިރުންތަކުގެ ޙަގީގަތް 1

  ނުރައްކާތެރި މަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ މޫދުގެ ދިރުންތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް އަންނަނީ ފާހަނގަކުރެވެމުންނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ...

  Leave a reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *