ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

30 ފޫޓްގެ ބޯވާ ދިލަމަހެއް

30 ފޫޓްގެ ބޯވާ ދިލަމަހެއް

 އޮކްޓޫބާރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ސްޕެއިންގެ ބީޗަކުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. 30 ފޫޓްގެ މި ބޯވާ ދިލަމަހުގެ ބަރުދަނުގައި 180 ކިލޯގްރާމް ހުރިކަމަށް ސްޕޭންގެ ނޫސްތަކާއި ބައިނަލް އަގްވާ ނޫސްތަކުގައި ޖަހާފައިވެއެވެ. އަދި ސްޕެއިން އިން މި ފެނުނު ބޯވާ ދިލަމަހަކީ މިހާތަނަށް ރެކޯރޑްކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު އިންވާރޓްބްރޭޓް އެނިމަލް އެވެ.( ބެކް ބޯން ނުހުން ދިރޭތަކެތި)

ސްޕެއިން އިން ފެނުނު ބޮޑު ބޯވާ ދިލަމަހަކީ  ޖަޔަންޓް ސްކްއިޑް ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ބޯވާ ދިލަމަހުގެ ވައްތަރެކެވެ. މިހާރު އެ މަސް ބޭއްވިފައިވަނީ ސްޕެއިންގެ ކެންޓަބްރިއާގެ މެރިޓައިމް މިއުޒިއަމްގައެވެ. ޖަޔަންޓް ސްކްއިޑްގެ އެހާ ބޮޑެތި އެއްޗެހި އާންމުކޮށް ނުފެންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޖަޔަންޓް ސްކުއިޑަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ފުން ހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.

ހުސައިން ނިޔާޒު / ޅޮހި
އެރިނާ އެނިމޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕުރޮގުރާމްގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެނިމޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު މަލްޓިމީޑިއާ އާއި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން ބެޗްލާސް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސްކޫލް ދައުރުން ފަށައިގެންވެސް ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއި އެކު މަނަދޫ ލައިވް އަދި ލަންދޫ އިންފޯ.ކޮމް, ވަގުތު.އެމްވީ، ގައި ހަބަރާއި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާނެއެވެ. އަދި ނޯޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އެއް ފައުންޑާރ އެވެ.

  You may also like

  ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

  ދިވެހިން ނުރާއްކާތެރި ދިރުންތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަކުރާ މޫދުގެ ދިރުންތަކުގެ ޙަގީގަތް 1

  ނުރައްކާތެރި މަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ މޫދުގެ ދިރުންތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް އަންނަނީ ފާހަނގަކުރެވެމުންނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ...

  Leave a reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *