ޢަބްދއްރަޙީމް މުޙައްމަދު / ނ.ޅޮހި
އަބްދުރަޙީމް އަކީ މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެކެވެ. އަބްދުރަހީީމް ގެ ލިއުންތައް ލިޔަމުންއައިސްފައިވަނީ ޅޮހި އަބްދުއްރަހީމްގެ ނަމުގައެވެ.
  އާންމު ލިޔުން

  ހޮލެންޑުގެ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ހިޔާލުގެ ކުރީގެ ޕާލަމެންޓު މެންބަރަކު އިސްލާމްވެއްޖެ

  ހޮލެންޑުގައި ވަރަށް ފަހުން މުންނާރުތައް މަނާކުރަން މަސައްކަތްކުރި ޕާރޓީ ކަމަށްވާ ގީރތް ވައިލްޑާރ ގެ ފުރީޑަމް ޕާރޓީގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ އާނޯރޑް ...
  އާންމު ލިޔުން

  އިބުރަތްތެރިވާހަކަ: އަވައްޓެރިންނަށް ހެޔޮ ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިޔާ

  އަބޫ ޙަމްޒާ އައްސުއްކަރީ ރަޙިމަހުﷲއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަވައްޓެރިންނަށް ވަރަށް ހެޔޮކޮތް ހިތާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ސިޔަރަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އިމާމު ...
  އަޤީދާ

  އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އެތީސްޓުންނަށް އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ދެއްވި ރައްދު

  އަޤީދަތުލް ވާސިތިއްޔާގެ ޝަރަޙާގައި އައްލާމާ ޝެއިޚު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. “(ﷲގެ ވޮޑިގެންވާކަމަށް އިންކާރުކުރާ) އިންޑިޔާގެ ބަޔަކު އިމާމު އަބޫ ...
  އާންމު ލިޔުން

  އަލްޙާފިޡު އިބުނު އަބްދުލްޙާދީގެ ސިޔަރަތުން މުހިންމު ނުކުތާތައް

  ޢިލްމުވެރިންގެ ޒިކުރާކޮށް އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމުތަކުން ފައިދާ ލިބިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތް މުހިންމު ވާޖިބެއްމެއެވެ. އެގޮތުން މި ހުށައަޅާލެވެނީ ޝެއިޚުލް ...
  ވާހަކަ

  ފަތިސްނަމާދަށް ދިޔަ މީހެއްގެ އަޖާއިބުކުރަނިވި ވާހަކަ

  ފަތިސްނަމާދު ވަޤުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ވަރަށްފަތިހާ ހޭލައިގެން ނަމާދަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ ބޭބެއެކެވެ. ހެދުން ލުމަށްފަހު ވުޟޫކުރުމަށްފަހު މިސްކިތާ ދިމާޔަށް ...
  އާންމު ލިޔުން

  عَطَاءِ بْنُ يَسَارِ رَحِمَهُ اللهގެ ހަޔާތްޕުޅު

  އެކަލޭގެފާނަކީ އަބޫ މުހައްމަދު ޢަޠާއު ބިން ޔަސާރު އަލްމަދަނީ އަލްހިލާލީއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މުއުމިނުތަކުންގެ މައިކަނބަލުން ...

  Posts navigation