އިސްލާމީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާކަން

އިސްލާމީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާކަމަކީ ﷲތަޢާލާގެ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި އެކަލާންގެރުހިވޮޑިގެން  ވާގޮތުގެމަތިން އެއްބަނޑު އެއްބަފާވުމެވެ. އެކަކުއަނެކަކަށްޓަކައި އޯގާތެރިކަމާއި އިޚުލާޞް ތެރިކަމާއެކު ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުންއެކަލާންގެ ...