އިޖްތިމާއީ

ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަމާތޯއެވެ؟

ާއާދެ، ވިސްނާލަންވީ ކޮންކަމަކާއި ހެއްޔެވެ؟ ވިސްނާލަންވީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއިމެދުގައެވެ. ތިމާއަކީ އަބަދުގެ ދާއިމަށް މިދުނިޔެމަތީގައި ޣާފިލްކަންމަތީ އުޅެވޭނެ މީހެއްނޫންކަން ...