ރަމްޒީނާ މުޙައްމަދު / ޅޮހި
ރަމްޒީނާ މުޙައްމަދުއަކީ ދިވެހި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޓީޗަރެކެވެ.

  ކުށްވެރިންގެ ޙައްޤުތަށް މާގިނަ ނުކުރައްވާށެވެ.

  މަދުފަހަރެއްގައި މީހަކު ކުށަކާނުލާ ނުވަތަ ނުހައްޤުން ހައްޔަރުކުރެވުނުކަމުގައިވިއަސް ގިނަފަހަރަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރެވިފައި ހުންނަނީ ބޮޑެތިކުށްތައް ކޮށްގެން ކަމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ. މިފަދަ ...

  ކަސްތޮޅު

      ޖަލުގެތޭރި ތަކުގެތެރެއިން ވަންނަ އަލި ދޯދިފަށެއް ފިޔަވާ އެއްވެސް އަލިކަމެއްނެތެވެ. ތަނަށްވެރިވެފައިވާ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލީ ބަރުހެލި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ...

  ގުޑްބާއި

    ގަޑިން މެންދަމުން އަލިވެ އެކެއްޖެހީއެވެ. މުޅިމާހައުލުވެސް ނިދާފައިވާ ކަހަލައެވެ. އެއްވެސްމީހެއްގެ އަޑެއްބަޑެއް ނީވެއެވެ. ވެރިވެފައިވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ނަމަވެސް މިދަންވަރުގެ ...