ދީން

رمضان مبارك

 އެމަހަކީ މުސްލިމުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާ ކެއްތެރިކަން ލިއްބައިދޭ މަހެކެވެ. އެހެނީ އެމަހަކީ އަޅުކަމުން ފުރިގެންވާ މަހެކެވެ. އެމަހުގައި މުސްލިމުން އަވަދިނެތި ...
އަޤީދާ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙައްދުތަކަށް އިންކާރުކުރާމީހުންނާއި އެބައިމީހުނަށްދޭނެ ރައްދު(1 ވަނަ ބައި)

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ، މާތްﷲ އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މެދުވެރިކުރައްވައި، އިންސާނުންގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ އުފަލާއި ...
އަޤީދާ

މަރުވުން

ކުޑަނިޔާވުމާއި ބޮޑުނިޔާވުން: ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނިދި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ނިޔާވުމުގެ އެއްވައްތަރު ކަމުގައެވެ. ވުމާއެކު ޢިލްމުވެރިން ނިންޖައް ދީފައިވާ އެއްނަމަކީ ކުޑަ ...

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އިސްލާމީ ޝަޙްސެއް ބިނާކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު( 3ވަނަ ބައި)

ފުރާވަރުގެ ޢުމުރުގައި ދޭންޖެހޭ ތަރުބިއްޔަތު: އަބޫ ނަބީޙް (2004) ގައި ބަޔާނަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ފުރާވަރުގެ ޢުމުރަކީ ބޮޑުވަމުންއަންނަ އިންސާނާގެ ބަހާރު ...

Posts navigation