އިޖްތިމާއީ

ދައްޔޫޘުންގެ މައްޗަށް ސުވަރުގެ ވަނީ ހަރާމްކުރައްވާފައި

ދައްޔޫޘުންނަކީ އެމީހެއްގެ ކިބާގައި ޣީރަތްތެރިކަމެއް ނެތްމީހާއެވެ. ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާ ޒިނޭކުރާކަން އެނގޭޙާލުގައިވެސް އޭނާ ވަރިނުކޮށް ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނަމީހާ އެވެ.އަނބިމީހާގެ ...