އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާއިރު ބޭނުންނުވާ އިސްތިހާރުތައް އަމިއްލައަށް ހުޅުވޭތާ؟

އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަން ބުރޯޒާ ހުޅުވާއިރަށް ތަފާތު އިސްތިހާރުތައް  ބައެއް ފަހަރަށް ހުޅުވެއެވެ. ވެބްސައިޓަކަށް ވަންނަން ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް ޖަހާފައި ލޯޑްކުރަން ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

މަލްވެއާރ އިން ރަށްކާތެރި ވުމަށް މައިކުރޯސޮފްޓް ސެކިއުރިޓީ ސެންޓާރ

މައިކުރޯސޮފްޓް މަލީސިއަސް ސޮފްޓްވެއާރ ރިމޫވަލް ޓޫލް އަކީ މަލްވެއާރ އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ސޮފްޓްވެއާރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއާރ ވިންޑޯސް 8، ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ސޯޝަލްނެޓްވޯކްތަކާއި މެދު ވިސްނާލަމާތޯ!( 1ވަނަ ބައި)

އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދު އެއާ ނުލައި ދިރިއުޅެން އުނދަގޫވެފައިވާ ވަޞީލަތެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކިޔަވާކުދިންނާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރަތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މިއަދު އިންޓަރނެޓަކީ ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ވައިރަސް އަރައިގެން ޕެން ނުވަތަ ހާރޑްގައި ހުންނަ އެއްޗެހި ގެއްލުމުން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟

މިހާރަކަށް އައިސް ކޮންޕިއުޓާރ ވައިރަސް ތައް ވަނީ ވަރަށް އާންމުވެފައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ވައިރަސް ފިލުވާލުމަށް ތަފާތު ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަމެއް

އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމުވެފައިވާ ވަސީލަތަކަށްވާއިރު ސޯސިއަލް ނެޓްވޯރކްތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރާ ފަރާތްތައް ވަރަށް މަދެވެ. ހާއްސަކޮށް ފޭސްބުކް ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބުރޯޒާރ ތަކުގެ ފަހުގެ ވާރޝަންތައް ޑައުންލޯޑް ކުރަށްވާ

އިންޓަރނެޓް މިވަނީ އާންމުވެ އޭގެ މުހިންމުކަން އިންތިހާއަށްބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ވެފައެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ، އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ނުކުރާ ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

އިންޓަރނެޓު މެދުވެރިކޮށް ފޭރޭ މީހުންގެ އަމަލުތަކަށް ސަމާލުވަމާތޯ!

 އިންޓަރނެޓަކީ މިހާރު ގިނަބަޔަކަށް އެއާ ނުލާ އުޅެންއުނދަގޫ އެއްޗަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ކުރިއަރާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މިޒަމާނުގައި ހުރިހާކަމެއްހެން  މިވަނީ އިންޓަރނެޓާއި ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ވިންޑޯސް އޯއެސް އަލާފައިވާ ކޮންޕިއުޓަރު އެޕަލް އޯއެސް އާ އެއްގޮތަށް ފެންނާނެ ގޮތެއް ހަދަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟

މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރަށްވާ ފަރާތްތަކުން އާންމުކޮށް ތީމް ބަދަލުކޮށް ހަދައެވެ. މިގޮތުން ނޮކިއާ ފޯނަށް އައިފޯން ތީމް އާއި އެންޑްރޮއިޑް ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭނުންފުޅުވާ ސޮފްޓްވެއާރތަށް ޑައުންލޯޑްކުރަށްވަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟

ކޮންޕިއުޓަރު ބޭނުންފުޅުކުރަށްވާ ފަރާތްތަކުން ބައެއްފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާރތަށް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ނުލިބިގެން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ބައެއް ވައްތަރުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ވިންޑޯސް އޯއެސް ދޫކޮށްލައްވަން ބޭނުންފުޅު ފަރާތްތަކަށް

ކޮންމެ ބޭފުޅަކީވެސް ކޮންޕިއުޓާރ ބޭނުންކުރާ މީހެކެވެ. އަދި މިއަދުގެ މުޖުތަމައު ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރުން ކޮންޕިއުޓާރއާއި ނުލާ ދިރިއުޅުމަކީ ނުހަނު އުނދަގޫ ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ފަސޭހަކަމާއި އެކު މޮބައިލް ފޯނުތަކުން ދިވެހި ސައިޓްތައް ބަލާނެ ގޮތް

ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއި އެކު ދިވެހިންވެސް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް އަލައް ތަޢާރަފްވާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ބޭނުންވެސް ދިވެހިން   ...

Posts navigation