LATEST NEWS

Don't miss our latest news

ޒަމްޒަމް، އިލާހީ ޤުދްރަތްތެރިކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއް

ޒަމްޒަމްވަޅަކީ،  މާތްވެގެންވާ ކަޢުބާއާ 21 މީޓަރު ދުރުގައިވާ ވަޅެކެވެ. އެވަޅުވަނީ ކަޢުބާ ވަށައިގެން ، ހިޔާނުކޮށް އޮންނަ ސަރަޙައްދުގައެވެ. މީގެ ...
ދީން

ޞުބުޙާނަ ﷲ އެވެ! އިންސާނުންގެ ތެރޭން ބަޔަކުމީހުން ޖަނަވާރުންފަދައިން

ޞުބުޙާނަ ﷲ އެވެ! އިންސާނާއަށް ﷲމަތިވެރިކަމާއި ބާރާއި އެންމެހާ ނިޢުމަތްތައް ދެއްވުމުންވެސް އޭގެ ތެރޭން ބަޔަކު މީހުން ޖަނަވާރުންގެ ދަރަޖައައް ...