މަސާލާޗިކަން

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ކޮތަނބިރި،ރީނދޫ، އަސޭމިރުސް، ދިރި، ލޮނު އެއްކޮށްފައި 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފެން އެއާއި އެއްކޮށް މިކްސް ކޮށްލުމަށްފަހު ކުކުޅުމަސްތަކުގައި ...