ދީން

رمضان مبارك

 އެމަހަކީ މުސްލިމުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާ ކެއްތެރިކަން ލިއްބައިދޭ މަހެކެވެ. އެހެނީ އެމަހަކީ އަޅުކަމުން ފުރިގެންވާ މަހެކެވެ. އެމަހުގައި މުސްލިމުން އަވަދިނެތި ...
އާންމު ލިޔުން

ތިމާގެ ދަރިން ހަލާކުގެ ތެރެޔަށް ވައްޓާނުލަށްވާ

ކުޑަކުދިންނަކީ މާދަމާގެ މުސްތަގްބަލެވެ. ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ގުޅިފައިވަނީވެސް ހަމަ އެ ކުޑަކުދިންނާއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތުއްތު ދަރިންނާއެވެ.  ޝައްކެތްނެތެވެ. ތުއްތު ...
އާންމު ލިޔުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލާމެދު ދަރިފުޅު ހޭލުންތެރިކުރުވާނީ ބެލެނިވެރިޔާތަ

ޖަވާބަކީ “އާއެކެވެ” ހަމައެކަނީ އޭގެ ނުރައްކާތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަނީއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ލިބޭގެއްލުންތަކާ އޭގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެ ތިބެވޭނެ ހުނަރުތައްވެސް ...
އިޖްތިމާއީ

ޝަރްޢީ ކޯޓުގައި، ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކައިވެންޏަކީ،ވަރަށް މާތް އަދި އެހައިމެ މަތިވެރި މަޤުޞަދެއްގައި ކުރެވޭ ޢަޤުދެކެވެ. ކައިވެނި ކުރިކަން އެހެންމީހުންނަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ކައިވެނީގެ ވަލީމާ ...
ދީން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތު

އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ވެދާފަދަ ...
އިޖްތިމާއީ

މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ކައިވެނި ކުރެވިދާނެބާ؟

މިދޭތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިމާވި ޙާދިޘާއަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ މީޑިޔާތަކުގައި ރަތް ސުރުޚީއަކުން ފަވާލެވުނު ކަމަކަށް ވެގެން ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެކެވެ. ...
އާންމު ލިޔުން

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން

 ނޫސްވެރިކަމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް އިންސާނީ ޙައްޤެއްގޮތުގައި ލިބިދޭންޖެހޭ މުހިންމު ޙައްޤެކެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު އެ ޙައްޤަކީ ...
ޞިއްހަތު

ފުރާވަރު

ފުރާވަރަށް އަރާ ދުވަސްވަރަކީ  ކުއްޖާގެ ޅަފަތުގެ ދުވަސްވަރަށްފަހު ޒުވާނަކަށް ވުމާ ދެމެދު އަންނަ ވަރަށް ނާޒުކު ދުވަސްވަރެކެވެ. މިދުވަސްވަރު ކުދިންގެ ...

Posts navigation