އިޖްތިމާއީ

މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ކައިވެނި ކުރެވިދާނެބާ؟

މިދޭތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިމާވި ޙާދިޘާއަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ މީޑިޔާތަކުގައި ރަތް ސުރުޚީއަކުން ފަވާލެވުނު ކަމަކަށް ވެގެން ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެކެވެ. ...
އާންމު ލިޔުން

ދުނިޔޭގައި ދުއްވާ އެންމެ ބޮޑެތި ޕަސެންޖާރ ލައިނާރތައް

ދުނިޔެ ކުރިއަރާ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އާކަންތައްތަކެއް ފެންނަމުންނެވެ. އާ ޓެކްނޮޖީތަކެއް އަންނަނީ ތަޢާރަފްވަމުންނެވެ. އިންސާނީ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ...
އަޤީދާ

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް ބިމަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުން 2 ވަނަ ބައި

ބިރުވެރި ޤިޔާމަތްވުމުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާއިގެން މަރިޔަމް އަލައިހިއްޞަލާމް ހައްޔަރުވެވަޑައިގަތުން މަލާޢިކަތްބޭކަލުން އެކަމަނާއަށް މަތިވެރިވެގެންވާ ޚަބަރުދެއްވައި، އެކަމަނާއަކީ ...