އާންމު ލިޔުން

މަލިކު

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޒަމާނުންސުރެވެސް ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ މަލިކުގެ މީހުންނަކީ ދިވެހިންނާއި ގުޅޭ އަދި އާއިލީ ގޮތުންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ބައެކެވެ. އަދި ...
ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

ދިވެހި ނަމެއް ސައިންޓިފިކް ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވާ މަހެއް

ދިވެހި ނަމެއް ސައިންޓިފިކު ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވާ  މަހަކީ އަބްދެފުދުފު މަނިކުފާނީއެވެ. އެމަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ދަރިފަސްކޮޅެއްއޮންނަ ދިވެހި ބަހުން ...