ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

ޕްލާސްޓިކާއި ރަބަރުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކުނިބުނީގެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ތެރޭގައި، ބޭރު ދުނިޔޭގައިވެސް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ބާލާއިރު އެންމެ އާންމު ...
ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން އިސްލާމްދީނުގައި

ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހާ އެއްޗެއް ހެއްދެވި ﷲ އަށް ހަމްދުކުރަމެވެ.  ﷲ ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްލެއްވުމުގައިވެސް ހިކުމަތްތަކެއްވާނެވެ. މިގޮތުން އެއްގަމާއި ...

Posts navigation