އާންމު ލިޔުން

އުފެދުމުގެ ނުކުޅެދުންތަކުން ދަރިފުޅު ރައްކާތެރިކުރުން

ދަރިމައިވާއިރު އަންހެންމީހާގެ ބަރުދަން އެކަށީގެންވާ މިންގަޑެއްގައި ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އާދައިގެ ބަރުދަނެއްގައިވާ އަންހެނުންނާއި އަޅާބަލާއިރު ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ސޯޝަލްނެޓްވޯކްތަކާއި މެދު ވިސްނާލަމާތޯ!( 1ވަނަ ބައި)

އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދު އެއާ ނުލައި ދިރިއުޅެން އުނދަގޫވެފައިވާ ވަޞީލަތެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކިޔަވާކުދިންނާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރަތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މިއަދު އިންޓަރނެޓަކީ ...
އާންމު ލިޔުން

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަމެއް

އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމުވެފައިވާ ވަސީލަތަކަށްވާއިރު ސޯސިއަލް ނެޓްވޯރކްތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރާ ފަރާތްތައް ވަރަށް މަދެވެ. ހާއްސަކޮށް ފޭސްބުކް ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބުރޯޒާރ ތަކުގެ ފަހުގެ ވާރޝަންތައް ޑައުންލޯޑް ކުރަށްވާ

އިންޓަރނެޓް މިވަނީ އާންމުވެ އޭގެ މުހިންމުކަން އިންތިހާއަށްބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ވެފައެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ، އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ނުކުރާ ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

އިންޓަރނެޓު މެދުވެރިކޮށް ފޭރޭ މީހުންގެ އަމަލުތަކަށް ސަމާލުވަމާތޯ!

 އިންޓަރނެޓަކީ މިހާރު ގިނަބަޔަކަށް އެއާ ނުލާ އުޅެންއުނދަގޫ އެއްޗަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ކުރިއަރާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މިޒަމާނުގައި ހުރިހާކަމެއްހެން  މިވަނީ އިންޓަރނެޓާއި ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ވިންޑޯސް އޯއެސް އަލާފައިވާ ކޮންޕިއުޓަރު އެޕަލް އޯއެސް އާ އެއްގޮތަށް ފެންނާނެ ގޮތެއް ހަދަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟

މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރަށްވާ ފަރާތްތަކުން އާންމުކޮށް ތީމް ބަދަލުކޮށް ހަދައެވެ. މިގޮތުން ނޮކިއާ ފޯނަށް އައިފޯން ތީމް އާއި އެންޑްރޮއިޑް ...

Posts navigation