އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ވިންޑޯސް އޯއެސް ދޫކޮށްލައްވަން ބޭނުންފުޅު ފަރާތްތަކަށް

ކޮންމެ ބޭފުޅަކީވެސް ކޮންޕިއުޓާރ ބޭނުންކުރާ މީހެކެވެ. އަދި މިއަދުގެ މުޖުތަމައު ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރުން ކޮންޕިއުޓާރއާއި ނުލާ ދިރިއުޅުމަކީ ނުހަނު އުނދަގޫ ...
ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

ޕްލާސްޓިކާއި ރަބަރުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކުނިބުނީގެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ތެރޭގައި، ބޭރު ދުނިޔޭގައިވެސް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ބާލާއިރު އެންމެ އާންމު ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ފަސޭހަކަމާއި އެކު މޮބައިލް ފޯނުތަކުން ދިވެހި ސައިޓްތައް ބަލާނެ ގޮތް

ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއި އެކު ދިވެހިންވެސް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް އަލައް ތަޢާރަފްވާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ބޭނުންވެސް ދިވެހިން   ...
ދިރޭތަކެއްޗާއި ތިމާވެށި

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން އިސްލާމްދީނުގައި

ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހާ އެއްޗެއް ހެއްދެވި ﷲ އަށް ހަމްދުކުރަމެވެ.  ﷲ ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްލެއްވުމުގައިވެސް ހިކުމަތްތަކެއްވާނެވެ. މިގޮތުން އެއްގަމާއި ...
އިންފޮެމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ފަސޭހަކަމާއި އެކު އޮންލައިންކޮށް ފޮޓޯ އެޑިޓްކުރެވިދާނެ 3 ވެބްސައިޓެއް.

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކޮންމެ ރައްޓެއްސަކީވެސް ފޮޓޮގްރާފަރެކެވެ. ފޮޓޯ ނެގުމަށް ވަކިޚާއްޞަ ކެމެރާއެއް އަތުގައި އަބަދު ނުގެންގުޅުނުނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ...
އާންމު ލިޔުން

ދުނިޔޭގައި ދުއްވާ އެންމެ ބޮޑެތި ޕަސެންޖާރ ލައިނާރތައް

ދުނިޔެ ކުރިއަރާ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އާކަންތައްތަކެއް ފެންނަމުންނެވެ. އާ ޓެކްނޮޖީތަކެއް އަންނަނީ ތަޢާރަފްވަމުންނެވެ. އިންސާނީ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ...

Posts navigation