Browsing Category

ވާހަކަ

6 posts

You can add some category description here.

މައެއްގެ ދުލުން، ޙަޔާތުން ޞަފްޙާއެއް…

އަހަރެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ނިކަމެތި ޙާލުގައެވެ. އަހަރެންގެ ފިރިމީހާގެ މަސައްކަތުން ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކޮށްލެވޭ ވަރުވެއެވެ. މާގިނަ ދުވަސްތަކެއްނުވެ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިނީމެވެ. އަހަރެންނަށް…

މާ ފައްކާއެތި

އަހަރެން ކުޑައިރުން ސުރެދެކެމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ އަވާގައި ލައްކަރަނގަޅަށް އަހަރެން ޖެހުނު އެއްޗެކެވެ. ބަލާ ބެލުމަށް މާއަޅާގަން ގޮތްހުންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް…

މަންމާއެވެ.

އޭމަންމާއެވެ. ތިޔައީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާމަންމައެވެ. އަހަރެންގެ އެންމެ ލޯބިވާ މަންމައެވެ. އަހަރެން މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލުމުގެ ކުރިން މަންމަގެ  އޯގާތެރިކަން އެހާ ބޮޑެވެ. އަދި އުފަންވުމަށްފަހުގައިވެސްމެއެވެ.…

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ

ވާއު! އިނާޝާ ކޮޓަރީގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ފުންކޮށް ނަޒަރުހިންގާލިއެވެ. އަދި ދޮރުލައްޕާލިގޮތަށް ދެއަތްދަމާލުމަށްފަހު ކޮޓަރިތެރޭގައި އެނބުރެންފެށިއެވެ. ހީވަނީ ކުޑަކުއްޖަކު “ އެނބުރޭކޯ“ ކުޅޭހެންނެވެ. ދުވެފައިގޮސް…

ބައްޕައެއްނެތެވެ.

ސާނިޔާއަކީ އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒްގެ ޓީޗަރެކެވެ. ނަމަވެސް ސާނިޔާއަކީ މިރަށު ކުއްޖެއްނޫނެވެ. ސާނީ މިރަށަށްއައީ އޭނާގެ މަންމަވެސް އެދުމުގެ މަތިން ތަޖްރިބާގެގޮތުން ބޮޑުތަނެއްގައި ފުރަތަމަ އަހަރު…