Browsing Category

ޞިއްހަތު

10 posts

You can add some category description here.

ކަދުރުގެ ފައިދާ

ކަދުރު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Date)އަކީ އެތެރޭގައި ހަރުއޮށެއް އޮނަކާއި އެކު އުފެދިފައިވާ  ފޮނިމޭވާއެކެވެ.  ކަދުރު ގިނައިން ހެދެނީ ހިކިހޫނު ބިންބިމުގައެވެ. ކަދުރު އެންމެ ގިނައިން ހެދޭކަމަށް…

ޔޫރިން އިންފެކްޝަން؛ އަންހެނުންގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ

ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގައި ޖަރާސީމު އަށަގަތުން ނުވަތަ އާންމު ބަހުން ނަމަ ޔޫރިން އިންފެކްޝަން އުފެދުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އާންމު ސިއްޙީ މައްސަލައެކެވެ.…

ލޯކައިރި ކަޅުވުމުން ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ ބައެއްގޮތްތައް

ލޮލުގެ ރީތިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެތައް ވައްތަރެއްގެ ތަކެތި ހުރެއެވެ. މަސްކަރާ، އައިލައިނަރ، އައިލެޝް އަދި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މޭކަޕް ކުލަތަކަކީ ލޮލުގެ ރީތިކަން…

ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ވިސްނުން ތަރައްޤީ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޑރ.ޢަބްދުލް މުޙްސިން މުޙައްމަދު ”ތުއްތު ކުއްޖާ އުފަންވާއިރު ދެކޮނޑު ދޭތެރޭ ބޮލެއް ހުރެއެވެ. އެބޮލުގައި އުނގެނުން ތައްޔާރަށް އޮތް ސިކުނޑިއެއްވެއެވެ. ނަމަވެސް އެސިކުނޑީގެ ތަފާތު…

އުފެދުމުގެ ނުކުޅެދުންތަކުން ދަރިފުޅު ރައްކާތެރިކުރުން

ދަރިމައިވާއިރު އަންހެންމީހާގެ ބަރުދަން އެކަށީގެންވާ މިންގަޑެއްގައި ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އާދައިގެ ބަރުދަނެއްގައިވާ އަންހެނުންނާއި އަޅާބަލާއިރު ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިންނައިރު ހަށިގަނޑު ފަލަވެފައިވުމުން…

ބީޓްރޫޓް ޖޫސް ބުއިމުން ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށްވޭ

ބީޓްރޫޓް ޖޫސް ބުއިމަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށްކޮށްދޭ ކަމެއްކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބޯންގައި ހުންނަ ބޭކަރ އައިޑީއައި ހާރޓް އެންޑް ޑައިބެޓީސް އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ…