މެއިން ދިލަ ނެގުން

މެއިން ދިލަނެގުމަކީ ކޮބާ؟ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ހީކުރާގޮތުގައި މެއިން ދިލަނެގުމަށް މެދުވެރިވަނީ ބަނޑުގައި މާގިނައިން އެސިޑް އުފެދިގެންނެވެ. މެއިން ދިލަނެގުމާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ގިނަ މީހުންނަށް މިކަންތައް ދިމާވަނީ ކޮންމެހެން ގިނައިން އެސިޑް އުފެދިގެނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެސިޑް އުފެދެން ނުވާތަނެއްގައި ކިތަންމެ މަދުމިންވަރަކަށް އުފެދުނުކަމުގައިވިޔަސް މެއިން ދިލަނެގުމުގެ އަލާމާތްތަކާއި ކުރިމަތިލަންޖެހެއެވެ.

މައިދާއަކީ ކާތަކެތި ހަޖަމްކުރުމުގެ ނިޒާމްއެކުލެވިފައިވާ ބަޔަށް ވުމާއެކު، ގުދުރަތީގޮތުންވެސް މިނިޒާމުގައި އެސިޑްއެކުލެވެއެވެ. މިއެސިޑްގެ ބޭނުމަކީ ކާތަކެތި ހަޖަމްކުރުމަށް އެހީވެދިނުމެވެ. ނަމަވެސް މި އެސިޑްގެ ކިތަންމެ މަދުމިންވަރެއް މައިދާތެރެއިންގޮސް ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅިއާހަމައަށް ދިޔަޔަސް މެއިން ދިލަނަގާކަމުގެ އިހްސާސްކުރެވެންފަށައެވެ.

މެއިން ދިލަ ނަގަނީ ކީއްވެ؟ މެއިން ދިލަނެގުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ވަރަށް ގިނަކަންތައްތަކެއްވެއެވެ. އޭގެތެރޭަގއި ހަޖަމްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކާއި ، ބަނޑުގައި އެސިޑް އުފެދުން އަދި ގޮހޮރު ފާރުވުން ހިމެނެއެވެ.

މެއިން ދިލަނަގާކަން އިހްސާސްކުރެވޭނީ ކިހާ ހިސާބަކުން ފެށިގެން؟  މޭދަށާއި ބަނޑުން ފެށިގެން، ކަރާހަމައަށް ދިލަނަގާ ކަހަލަ ތަދެއް އިޙްސާސް ކުރެވޭނަމަ އެއީ މެއިން ދިލަނެގުމާއި ގުޅުންހުރިކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުންށް މިކަމުގެ އަލާމާތެއްގެ ގޮތުން  އަނގައިގައި ހިތިރަހައެއް ހުންނަނަކަމަށްވެއެވެ.  މިކަމުގެ ތަދުނ(ބޮޑަށް ވައަތަށް ނުވަތަ ކަރާއި ހަމައަށް) ވާޞިލްވާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދާށެވެ.

މިތަދު  އިހްސާސް ކުރެވޭނީ  ކޮން ވަގުތުތަކެއްގައި؟ މާގިނައިން ހަވަދުގެ ބާވަތްތައް ގިނަ ކާނާ ކެއުމަށްފަހު، ރޭނގަނޑުއނދުގައި އޮށޯވެގެން އޮންނައިރު، ގުދަށް އޮންނައިރު، އުނަގަނޑަށް ބާރުހެދުން ލައިގެން ހުންނައިރު، މިއިން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ތަދު އިޙްސާސްކުރެވޭނަމަ އެއީ މެއިން ދިލަނެގުމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ.

މެއިން ދިލަނގަނީ ކޮންބައެއްގެ؟ އެކިމީސް މީހުންނަށް މި މައްސަލަ ދިމާވާނީ އެކިވަރަށެވެ. މިކަމުގެ އަސަރު ބޮޑަށްކުރާނީ :- ގިނައިން ސިގިރެޓް ބުއިމުން، މާ ބަރުދަން އިރުތުވުމުން، ވަރުބަލިވުމުން، މާބަނޑުވުމުން،

ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅިއަށް މައިދާގައި އުފެދޭ އެސިޑް ދަނީ ކީއްވެ؟  ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅިއަށް މައިދާގައި އުފެދޭ އެސިޑް ޖަމާވުމަށް މެދުވެރިވާ ގިނަ ސަބަބުތަކެއްވެއެވެ. މައިދާއަށްދާ ކާތަކެތި އަނބުރާ ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅިއަށް އައުން މަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅީގެ ނިމޭކޮޅުގައި ވޭލެއް ހުރެއެވެ. މިވޭލްވް ބަލިކަށިނަމަ، މައިދާގެ ތެރޭ އުފެދޭ އެސިޑް ފަދަ ތަކެތި ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅިތެރެއަށް  ފަހަރުގައި ހިނގައިދާނެއެވެ. ކޮންމެ ކެއުމަކަށްފަހު މިވޭލްގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރެޝަރު އިތުރުވެއެވެ.

ކާއެއްޗެހި ދަތުރުކުރާ ހޮޅިން ތިރިއަށް ކާއެއްޗެހި ދަތުރުކުރަނީ ބިމަށް ދަމާބާރުގެ އެއީގައެވެ. ނަމަވެސް އޮށޯތުމުން ނުވަތަ ގުދުވުމުން މިއާ އިދޮކޮޅަށް ކަންތައް ދިމާވެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދިމާވަފަހަރު، ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅީގެ ތިރީގައި އިންނަވޭލްވް ބަލިކަށި ނަމަ ކާއެއްޗެހި މައްޗައް އަންނަގޮތް ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހަޖަމު ކުރުމަށްޓަކައި ބަނޑުގައި އުފެދޭ ޕްރެޝަރު އިތުރުވެ ކާތަކެއްޗާއި އެސިޑް އިދިކޮޅަށް ދައުރުވާ ގޮތްވެއެވެ.

މެއިން  ދިލަނެގުމަށް ފަރުވާކުރާނީ ކިހިނެއް؟ މިކަމަށް ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ކުރިން، އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަންތައްތައް ދިމާވާން ޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބު ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް ބޭނުން ކަމަކެވެ. އެއީ މައިދާގައި އެސިޑް ހުންނަންވާ ހިސާބު ފިޔަވައި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ދިއުމެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މައިދާގައި އެސިޑް ހުންނަންވާ ހިސާބުގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ. އަދި ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅިއާއި ހަމަޔަށް އެސިޑް ދަތުރުކުރިޔަ ނުދިނުމަށެވެ.

މަރިޔަމް ސަޢީދު( ޑީޕީއެޗް)  ދުޅަހެޔޮ، 27 އެޕްރީލް 2001

 އަންނަ ހަފްތާަގައި-

މެއިން ދިލަނެގުމުން ސަލާމަތް ވެވިދާނެތަ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

ފެމުނު މިޔަރާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތާ މެދު..!

Next Article

ނ. އަތޮޅު ކުރެދިވަރު ފަޅުވުން.....!

Related Posts