ހިކިފައި ހުންނަ ގަސްގަހުގެ ފަތާ އެއްގޮތް ހޯނެއް

ހިކިފައި ހުންނަ ގަސްގަހުގެ ފަތާ އެއްގޮތް  ހޯނެއް

ލީފް ޓެއިލްޑް ޖެކޯގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ހޯނު ހިކި ފަތްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިންނައިރު ދެނެގަންނަން މާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. އެހެން ހޯނުތަކާއި ހިލާފައް މި ބާވަތުގެ ހޯނުގެ ނަގޫ އިންނަނީ ފަތެއްގެ ބައްޓަމަށެވެ. ލީފް ޓެއިލްޑް ޖެކޯގެ އިތުރަށް ސަޓަނިކް ލީފް ޓެއިލްޑް ޖެކޯވެސް މީގެ އެއް ބާވަތުގެ ހޯނަށް ކިޔާ އުޅެއެވެ. އަދި މި ހޯނަކީ މާހައުލާ އެއްގޮތަށް ކުލަ ބަދަލުކޮށް ހަދާ ހޯނެކެވެ.

މި ލިޔުމުގައިވާ ފޮޓޯއަކީ މަޑަގަސްކަރައިގެ އަންޑަސައިބް މަންޓަޑިއާ ނޭޝަނަލް ޕާރކުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ލީފް ޓެއިލްޑް ޖެކޯ އަކީ ހާއްސަގޮތެއްގައި މަޑަގަސްކަރައިން ފެންނަ ހޯނުގެ ބާވަތެކެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުން ހަމަ އެކަނިމި ބާވަތުގެ ހޯނު އުޅޭ ހަމަ އެކަނި ގައުމަކީ މަޑަގަސްކަރައެވެ.

ލީފްޓެއިލްޑް ޖެކޯ އާންމުކޮށް ކައި އުޅެނީ ފަނި ފަކްސާއާއި ހިނި، ކުދި ކޮކާ ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. އަދި ބަކަ މޫނު، ހަރުފަ، ބާޒް ފަދަ ތަކެތި މި ބާވަތުގެ ހޯނަށް ހަމަލާ ދީ ސިކާރަކުރެއެވެ.

ލީފް ޓެއިލްޑް ޖެކޯ އާންމުގޮތެއްގައި އަޅަނީ ދެ ބިހެވެ. އަދި 60 -70 ދުވަސް ތެރޭގައި ބިސް ފީވެ ވިހައެވެ.

ލީފް ޓެއިލްޑް ޖެކޯ އަކީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ޖަންގަލީގެ ދިރުންތައް ވިއްކުމަށް ކުރާ ވިޔަފާރި ތަކުގައި ވަރަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު ބާވަތެކެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

މަލްވެއާރ އިން ރަށްކާތެރި ވުމަށް މައިކުރޯސޮފްޓް ސެކިއުރިޓީ ސެންޓާރ

Next Article

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަލިފާން ފަރުބަދަ މަތީ ކުރެވުނު ތަޖްރިބާ

Related Posts