އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާއިރު ބޭނުންނުވާ އިސްތިހާރުތައް އަމިއްލައަށް ހުޅުވޭތާ؟

އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަން ބުރޯޒާ ހުޅުވާއިރަށް ތަފާތު އިސްތިހާރުތައް  ބައެއް ފަހަރަށް ހުޅުވެއެވެ. ވެބްސައިޓަކަށް ވަންނަން ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް ޖަހާފައި ލޯޑްކުރަން ޖައްސާއިރަށް ކުއްލިއަކަށް އޭގެ މަތިން އިސްތިހާރެއް ހުޅުވިދާނެއެވެ. ވީޑިއޯ އެއް ޕުލޭ ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ އާ ވިންޑޯސްއެއްގެ ގޮތުގައި ބުރޯޒާ ހުޅުވިދާނެވެ. މިއީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އުނދަގުލަކަށްވެގެން ހައްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ މައްސަލައެކެވެ.

އިސްވެ ފާހަނގަކުރެވުނު މައްސަލަ ދިމާވަނީ ބައެއް އެޑްވެއާރ ޕުރޮގުރާމްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެފަދަ ޕުރޮގްރާމްތައް ހުންނަނީ ބުރޯޒާތަކުގެ ޕުލަގިންގެ ގޮތުގައި އެކްޓިވޭޓްވެފައެވެ. އެޑްވެއާރ ޕުރޮގުރާމްތައް އާންމުކޮށް އަރަނީ  ހިލޭ ލިބޭ ބައެއް ޕުރޮގްރާމްތައް އިންސްޓޯލްކުރާއިރު އެއާއި އެކު އިންސްޓޯލްކުރެވިގެންނެވެ. އަނެއްބައިފަހަރަށް އިންޓަނެޓްގައި އުޅޭއިރު ބައެއް އެއްޗެހި ޑައުންލޯޑްކުރާއިރު އޮޅިގެން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ ބައެއް މަލްވެއާރ ޕުރޮގުރާމްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.hola-search-Chrome-extensions

އެޑްވެއާރގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތް ވާނީ ކިހިނެތް؟

އެޑްވެއާރ އިން ސަލާމަތްވުމަށް ބުރޯޒާރގެ  އެކްސްޓެންސަންބައިގެ ތެރެއިން ވަދެ ޑިސައިބަލް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ވަގުތީ ހައްލެކެވެ. މިކަމުގައި ދާއީމީ ހައްލެއް ބޭނުންނަމަ އެންމެ ފަސޭހަ އެއް ގޮތަކީ އޭ.ޑީ.ޑަބްލިޔު ކުލީނާރ އިން ސްކޭންކޮށް ކުލީންކުރުމެވެ.  އޭ.ޑީ.ޑަބްލިޔު ކްލީނާރގެ ވާރޝަން 4.208 ގެ ސައިޒްއަކީ 2.14 އެމްބީއެވެ.  މި ޕުރޮގްރާމް އިންސްޓޯލްކޮށް ޕީސީ ސްކޭން ކޮށްލާށެވެ. ސްކޭން ކޮށް ނިމުމުން ބޭނުން ނެތް އެޑްވެއާރ ޕުރޮގްރާމްތައް ސްކޭން އަށް ދަށްކާނެއެވެ. އަދި ކްލީންކުރަން އަރާނެއެވެ. ފޮހެލަން ބޭނުން ނުވާ އެއްޗެއް އިންނަމަ މާރކް ކަނޑާލާފައި ކްލީންކުރެވިދާނެއެވެ. ކްލީންކޮށް ނިމުމުން އެ ޕްރޮގްރާމް(އޭ.ޑީ.ޑަބްލިޔު) އަމިއްލައަށް އަން އިންސްޓޯލް ވާނެއެވެ.PP9FGtKU

އޭ.ޑީ.ޑަބްލިޔު ކްލީނާރ ޑައުންލޯޑް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

އޭ.ޑީ.ޑަބްލިޔު ކްލީނާރ އަކީ ހިލޭ ލިބޭ ޕުރޮގުރާމެކެވެ. [highlight] ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ [/highlight]

އޭޑީ ޑަބްލިޔު ކްލީނާރގެ ފޭކް ވާރޝަން އެއްވެސް އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފޭރޭ މީހުން ހަދައިގެން އިންޓަރނެޓްގައި ދައުރުކުރުވަމުން ދެއެވެ. އެވާރޝަންގައި ސްކޭން ނިމުމުން މެސެޖެއް އަރައެވެ. އެ މެސެޖްގައިވަނީ ޕީސީގައި ސްޕައިވެއާރ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ޕުރޮގްރާމް އިންސްޓޯލްފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ 59.99 ޑޮލަރު ފޮނުވާށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަސްލު ޕުރްގުރާމަކީ ހިލޭ ލިބޭ ޕުްރޮގްރާމެކެވެ. އަދި މީހުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް ފައިސާ ދަށްކާނެ ގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޕޭޕަލްމެދުވެރިކޮށްވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޕޭޕަލްއިންވަނީ އެ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.img_54dc19acd3d42

 

img_54dc1a82cdda6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

މިނިވަން 50 ގެ ބާނީ އާ މެދު އޭގެ ފަހުން އުފެދުން ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި އިހާނެތިގޮތް

Next Article

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބާރުކަމަށް ދައުވާ ކުރާ އެމެރިކާގެ ނިމުން

Related Posts